EN

אומדן עלויות שיקום למצבורי פסולת של חברת כיל רותם

מטרה

"כיל רותם" מייצרת טביעת רגל סביבתית גבוהה, המפגעים הנוצרים כחלק מהפעילות השוטפת משתרעים על פני שטחים נרחבים. המטרה בפרויקט היא למפות המפגעים אשר מקורם בפעילות עבר וכן מפגעים הצפויים להיווצר בעתיד.

האתגר

ביצוע עבודה מורכבת אשר כללה מספר רב של מערומי פסולת עם מאפיינים משתנים וברמת מסוכנות שונה לסביבה בכמויות של מאות דונמים והוערכה במאות מיליוני ש"ח.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

  • ביצוע של עקרונות השיקום עבור כל זרם פסולת, כפי שנקבע בהתבסס על מסמכים ותקני ייחוס מהעולם ותקנות מקומיות וביצוע כימות כלכלי של עלויות השיקום הצפויות.
  • ביצוע בחינה האם רצוי להחיל מנגנון דומה גם על חברות נוספות כמקובל במדינות אחרות בעולם.
  • סיורים בשטח, פגישות עבודה עם חברות ייעוץ מהעולם.
  • סקירה ולימוד של המדיניות והתקנים המקובלים בעולם ובארץ.
  • למידה של כלל מאפייני הפסולת ובחינת הסיכון הסביבתי הצפוי.

פרויקטים נוספים

הרחבת מט"ש שוקת

הרחבת מט"ש שוקת לספיקה של 30,000 מק"י באיכות שלישונית

שדרוג מט"ש שורק

שדרוג שדרוג מט"ש שורק (ירושלים מערב) לספיקה של 110,000 מ"ק ליום

הקמת מט"ש עפולה

הקמת מט"ש בסמוך לעפולה המחליף מתקנים קיימים ונותן פתרון טיפול בשפכים


חזרה למעלה