EN

בדיקת לגונת השלום באילת עבור החברה הממשלתית לתיירות

מטרה

אפיון הבעיות שנוצרו בלגונה באילת ולהציע פתרונות על מנת לאפשר הקמת מלונות בסביבה. לפני כעשרים שנה הוקמה לגונת השלום באילת, באזור החוף הצפוני. עקב בעיות באיכות המים והסדימנט הלגונה אינה פתוחה לקהל המתרחצים.

האתגר

העבודה כללה בשלב ראשון הכרות עם האתר, התוכניות המקוריות, המצב בפועל, ביצוע ופיקוח על בדיקות ודיגומים בשטח. בהמשך נדרש ניתוח הנתונים והתוצאות של הבדיקות בשטח לצורך הבנת מהות הבעיה והצעה של פתרונות הנדסיים לבעיה.

החלק שלנו בניהול הפרויקט

העבודה התבצעה ביחד עם צוות של מומחים מחברת RHDHV בהולנד. באחריותנו כל ריכוז העבודה בארץ, לרבות תאומים, השגת מידע, תרגומים, בחירת חברה מבצעת, פיקוח על בדיקות ודיגומים שנערכו בשטח וכן עזרה בניתוח המידע והבנת הבעיה. המומחים מהולנד ניתחו את המידע ההנדסי הקיים, הגדירו את הבדיקות והדיגומים הנדרשים, את מתודולוגיית העבודה, ניתחו את התוצאות על מנת להבין טוב יותר את הבעיה והציגו פתרונות הנדסיים אפשריים לבעיה.

פרויקטים נוספים

בחינת תכנית שער המפרץ, חיפה

בחינת כלל היבטי איכות הסביבה בהשוואה למדיניות תכנונית של המשרד להגנת הסביבה

שדרוג מט"ש שורק

שדרוג שדרוג מט"ש שורק (ירושלים מערב) לספיקה של 110,000 מ"ק ליום

אגן הכנרת – הידרולוגיה עילית

כימות יבול המים הטבעי באגן הכינרת עבור רשות המים

    צרו קשר


    To top